KVKK BLGLENDRME

Kiisel Verilerin Korunmas Aydnlatma Metni

.................................................................. tarafndan gizliliinize sayg duyulmakta ve veri güvenliinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (“Kanun”) ve ilgili dier mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydnlatmak amacyla ibu metin hazrlanmtr.

Bilgilendirme 
6698 Sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmi olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girmitir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük balkl 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 nc, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmtr.

Kanun; Kiisel verilerin ilenmesinde bata özel hayatn gizlilii olmak üzere kiilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiisel verileri ileyen gerçek ve tüzel kiilerin yükümlülükleri ile uyacaklar usul ve esaslar düzenlemek amacyla kabul edilmitir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doan aydnlatma yükümlülüünün yerine getirilmek üzere açklanmakta ve "Kiisel Verilerin Korunmas ve Kiisel Veri Paylam zni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadr.

Güleryüz, bu sitedeki formlar araclyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, i ve ev adresiniz, telefon numaranz ve sair kiisel verilerinizi üçüncü kiilere satmayacan, kiralamayacan veya hiçbir ekilde kullandrmayacan kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiisel Verilerinizin lenmesi 
Kiisel verilerinizin ilenmesi ile kiisel verilerinizin tamamen veya ksmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayt sisteminin parças olmak kaydyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas, muhafaza edilmesi, deitirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açklanmas, aktarlmas, devralnmas, elde edilebilir hâle getirilmesi, snflandrlmas ya da kullanlmasnn engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekletirilen her türlü ilem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci 
Kanun uyarnca, kiisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güleryüz tarafndan bu metinde açklanan kapsamda ilenebilecektir. güleryüz, veri tabannda kaytl olan kiisel verilerin ileme amaçlarn ve vastalarn belirleyerek, veri kayt sisteminin kurulmasndan ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumlular Sicili açldnda veri sorumlusu kaydn gerçekletirerek kaytl veri sorumlusu sfatna haiz olacan beyan eder.

Verilerinizi leme Nedenlerimiz 
Kiisel verileriniz, irketimiz tarafndan sunulan ürün ve hizmetlerin tarafnza sunulabilmesini temin için irket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müterilerimize tüketim ve alm motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalmalarn ilgili i birimi ve i ortaklar ile yaplmas, insan kayna yönetiminin irketimiz tarafndan salanarak gerçek kiilerin haklarnn temini, irketimiz tarafndan ticari kararlarn verilmesi, uygulanmas ve gerçekletirilmesi konusunda gerekli admlarn atlmas, i ilikisi kurduumuz gerçek kiilerin ve irketimizin bu ilikilerden kaynakl hukuki emniyetinin salanmas ve bunlarla snrl olmamak kaydyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarnca ilenmektedir.

Kiisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sfatyla Güleryüz tarafndan, aadaki hallerde ayrca bir açk rzanz aranmakszn ilenebilecektir:

 • Fiili imkânszlk nedeniyle rzasn açklayamayacak durumda bulunan veya rzasna hukuki geçerlilik tannmayan kiinin kendisinin ya da bir bakasnn hayat veya beden bütünlüünün korunmas için zorunlu olmas,
 • Sözlemenin ifasyla dorudan doruya ilgili olmas kaydyla, sözlemenin taraflarna ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olmas,
 • lgili kiinin kendisi tarafndan aleniletirilmi olmas,
 • Bir hakkn tesisi, kullanlmas veya korunmas için veri ilemenin zorunlu olmas,
 • lgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydyla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas, artlarndan herhangi birisine dayanarak, aada belirteceimiz amaçlarla kullanlabilecektir.

Kiisel verileriniz u amaçlarla ilenebilecektir:

 • in bir parças olarak sizinle ve bakalaryla iletiim kurmak,
 • Size hizmet artlarmzdaki deiiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki deiiklikler hakknda önemli bilgileri ve dier idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eitim ve güvenlik iyiletirmesi salamak (örnein, iletiim numaralarmza yaplan kaydedilen veya izlenen telefon görümeleri ile ilgili),
 • ikâyetleri çözmek ve veri eriim veya düzeltme taleplerini ileme almak,
 • Kara para aklamay önleme ve terör kart yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dndakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarndan (ikamet ülkenizin dndakiler de dahil) gelen talepleri yantlamak,
 • Altyapmz ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi ilem sistemleri, veriler ve internet sitesi barndrma, i devamll ve kaytlar, belge ve bask yönetimi ile balantl olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal haklar belirlemek ve bunlar savunmak; faaliyetlerimizi veya i ortaklarmzn faaliyetlerini, haklarmz, gizliliimizi, güvenliimizi veya malmz ve/veya sizin veya bakalarnn bu saylan varlklarn korumak ve kullanlabilir çareleri uygulamak veya zararmz snrlandrmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar aratrmas ve analizi yürütmek,
 • Sosyal medya paylam fonksiyonunu kolaylatrmak,
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kiiselletirmek.

lenen Kiisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarlabilecei

Toplanan kiisel verileriniz irketimiz ve irketimizle i ilikisi içerisinde olan kiilerin hukuki ve ticari güvenliinin temini, irketimiz tarafndan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandrmak için gerekli çalmalarn i birimlerimiz tarafndan yaplmas, irketimiz tarafndan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beeni, kullanm alkanlklar ve ihtiyaçlarna göre özelletirilerek sizlere önerilmesi, irketimizin ticari ve i stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas ile irketimizin insan kaynaklar politikalarnn yürütülmesinin temini amaçlaryla i ortaklarmza, tedarikçilerimize, hissedarlarmza, Yldz Holding ve itiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlar ve özel kiilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amaçlar çerçevesinde aktarlabilecektir.

Kiisel Veri Toplamann Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kiisel verileriniz irketimiz tarafndan farkl kanallarla ve farkl hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacyla toplanmaktadr. Bu hukuki sebeple toplanan kiisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amaçlar kapsamnda bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da ilenebilmekte ve aktarlabilmektedir.

Kiisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde saylan haklar, Kiisel Veri Sahipleri olarak haklarnza ilikin taleplerinizi ibu Aydnlatma Metni’nde aada düzenlenen yöntemlerle irketimize iletmeniz durumunda irketimiz talebin niteliine göre talebi en ksa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandracaktr. Ancak, Kiisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, irketimiz tarafndan belirlenen tarifedeki ücret alnacaktr. Bu kapsamda kiisel veri sahipleri; 

 • Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,
 • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 • Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn örenme,
 • Yurt içinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld üçüncü kiileri bilme,
 • Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hâlinde bunlarn düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili dier kanun hükümlerine uygun olarak ilenmi olmasna ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas hâlinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • lenen verilerin münhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çkmasna itiraz etme,
 • Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hâlinde zararn giderilmesini talep etme haklarna sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fkras gereince, yukarda belirtilen haklarnz kullanmak ile ilgili talebinizi, yazl veya Kiisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirledii dier yöntemlerle irketimize iletebilirsiniz. Kiisel Verileri Koruma Kurulu u aamada herhangi bir yöntem belirlemedii için, bavurunuzu KVK Kanunu gereince yazl olarak irketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede irketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamnda yapacanz bavurularda yazl olarak bavurunuzu ileteceiniz kanallar ve usuller aada açklanmaktadr.

Yukarda belirtilen haklarnz kullanmak için kimliinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmay talep ettiiniz hakknza yönelik açklamalarnz içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzal bir nüshasn ................................................................................................................... adresine kimliinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen dier yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzal olarak iletebilirsiniz.

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager