Duygular Neden nemlidir?

l :

nvan Tel Faks Adres Web E-mail l Ayrntlar


Duygular neden önemlidir?

* Duygularmz hayatta kalmamz salar: Doa, duygularmz milyonlarca yl boyunca gelitirmitir. Duygularmz, doal insan ihtiyaçlarmz karlanmad zaman bizi ikaz ediyor.

* Duygularmz engeller koyabilmemizi salar: Bir kiinin davranlar hakknda iyi eyler düünmediimiz zaman, duygularmz bizi harekete geçirir. Duygularmza güvenmeyi örenirsek ve kendimizi ifade ederken kendimize güvenirsek, karmzdaki insana, davrann beenmediimizi ve bu duygunun farknda olduumuzu gösteririz.

* Duygularmz iletiim kurmamza yardmc olur:

* Duygularmzn birletirici yönü vardr: Duygularmz belki de bütün insan âleminin potansiyel olarak en büyük birlik kaynadr. Açk olarak söyleyebiliriz ki, deiik dinler, kültürler ve politik inançlar insanlar bölebiliyorlar. Dier taraftan ise duygularmz evrenseldir. Ksaca öyle de diyebiliriz: nançlar bizi böler, duygular bizi balar.

Günümüzde en baarl ilköretim okulu, lise giri snavnda en yüksek baary tutturan ilköretim okulu ve en baarl lise, üniversite giri snavnda en yüksek baary tutturan lise olarak görülmeye devam etmektedir. Eitim sisteminde süregelen baz aksamalar, ne  yazk ki, günümüzün, “baarl okul” tanmn örencilerin lise ve üniversite giri snavlarndaki baarlaryla kstlamtr. Oysa ki, bu alanda yaplan aratrmalar, okulda alnan iyi notlarn hayat baarsn garantilemedii gerçeini tekrar tekrar ortaya koymakta ve salt zekann (IQ) günlük hayattaki baarya katksnn %10’dan fazla olmadn göstermektedir. Bu bakmdan, eit IQ düzeyine sahip iki kiiden biri hayatta ilerleme kaydetmiken, dierinin neden ayn baar düzeyini yakalayamadn anlayabilmek için bu kiilerin Duygusal Zeka (EQ) yeterliklerinin de göz önünde bulundurulmas gerekir. Çünkü, genel olarak Duygusal Zeka (EQ), sahip olduumuz her türlü bilgi ve beceriyi (bilisel, sosyal, duygusal, vb.) hem kendi hayatmzda, hem de çevremizdeki insanlarla olan ilikilerimizde ne kadar etkin kullanabildiimizle ilgilidir. Dahas, IQ seviyesiyle badatrlan sözel ve saysal bilgileri örenme becerilerinde olduu gibi, EQ bal altnda yer alan duygusal ve sosyal beceriler de örenilerek kazanlabilir ve gelitirilebilir. Dolaysyla, inanyoruz ki, asl hedef olan hayat baarsna ulaabilmek için, öncelikle okullarmzdaki “baar” tanmnn yeniden gözden geçirilmesi ve bu tanmdaki boluun EQ bilgileri nda doldurulmas gerekmektedir.

Duygusal ve sosyal becerilerini iyi kullanabilen kiiler - yani, kendini ve duygularn iyi bilen, onlar kontrol ederek yönetebilen, bakalarnn duygularn anlayan ve onlarla ilikilerini ustalkla idare edebilenler - hayatlarnn hem özel hem de mesleki alanlarnda daha avantajl bir konuma geçerler.

Duygusal Zekann iki boyutu vardr. Birincisi Duygusal, kincisi Sosyal boyut. Duygusal Boyut, kiinin kendisini tanmas (özbilinç) ve Duygularn yönetmesi (özyönetim) ile ilgilidir. Sosyal Boyut ise empati ve ilikileri yönetmeyi kapsar. Bunlarn arasnda bir sra vardr ve duygusal boyut gelimeden sosyal boyut geliemez. Tpk bir Türk Atasözünde söylendii gibi; “Kendisinin ne hissettiinden habersiz insan, bakasnn da ne hissettiini bilemez, anlayamaz.”  Bu yaznn konusu duygularmz ve onlar yönetme ile ilgili…

ÖZBLNÇ: nsann kendini ve duygularn tanmas birçok kaynakta “özbilinç” kavram ile ifade edilmektedir. Özbilinç, kiinin güçlü ve gelimeye açk yönlerini bilmesi, duygularn tanmas, bu farkndalklarn düünce ve davranlarna rehber olacak ekilde kullanmas ve kendini ifade edebilmesidir.

Duygusal özbilinci yüksek kiiler, duygularnn kendilerini ve günlük per­formanslarn nasl etkilediini bilirler, yol gösterici deer­lerine bal kalr ve karmak bir durumda resmin bü­tününü görerek en iyi hareket eklini tahmin edebilmenin yan sra, duygularyla ve kendilerine yol gösteren vizyonlaryla ilgili açk ve inançl bir ifadeyle konuurlar. Dahas, bu kiiler genellikle zayf ve güçlü yönlerini bilen, gelitirmeleri gereken yönlerinin kolayca farkna varan ve bu konuda yapc eletiri ve geribildirime açk bir tutum içerisindedirler. 

Kiinin yetenekleri konusunda doru bilgiye sahip olmas, güçlü yönlerine güvenmesini salar. Yüksek özgüven­e sahip kiiler, zor bir görevi rahatlkla üstlenebilirler. Bu kiiler genellikle kendilerinden emin olduklar ve varlkla­rn herkese hissettirdikleri için, içinde bulunduklar grup içerisinde rahatlkla öne ç­karlar.

Özbilinçli. Ruh hallerinin farknda olan bu kiiler, duygusal hayatlar hakknda belli bir anlaya sahiptir. Duygularnn bilin­cinde   olmalar,  dier  baz   kiilik  özelliklerini   destekleyebilir.

ÖZYÖNETM: “Özyönetim” kavram bir çok kaynakta “Duygular Yönetme” olarak da ifade edilmektedir. Özyönetim, kiinin duygularn kendine ve çevresindekilere zarar vermeden lehte bir durum yaratacak ekilde yönetebilmesidir. Kiinin sorunlar karsnda yeterli düzeyde özkontrol, özgüven ve esneklik gösterebilmesi de özyönetim tanmnn içinde yer alr. Bununla birlikte, duygular yönetmek, duygular bastrmak ile kartrlmamaldr.

Duygularn denetleyebilen kiiler rahat­sz edici duygu ve dürtülerine hâkim olmann, hatta onlar yararl bir biçimde kanalize etmenin yollarn bulurlar. Kiinin yüksek stres altnda ya da bir kriz döneminde sakin kalmas ve açk bir zihinle düünebilmesi -ya da zorlu bir durumla karlatnda bile soukkanlln korumas- bir özdenetim göstergesidir. Aristonun dedii gibi “Herkes kzabilir, bu kolaydr. Ancak doru insana, doru ölçüde, doru zamanda, doru nedenle ve doru ekilde kzmak, ite bu kolay deildir.

Duygularn yönetebilen kiiler, saydam, uyumlu, iyimser, kendilerini motive edebilen ve inisiyatif kullanabilen kiilerdir. Örnein, saydam kiiler, deerlerini hayata geçirirler. Kiinin duygular, inançlar ve eylemleri konu­sunda bakalarna kar açk olmas dürüstlük yaratr. Bu tür kiiler hata ya da kusurlar açkça kabul eder ve bakalarnn ahlaka aykr davranlarna göz yum­mak yerine uygun ekilde kar çkarlar.

Bireyin duygu düünce ve davranlarn deien koullara uydurabilmesi, ayn zamanda mücadele ve deiim gerektiren durumlarda esnek davranabilmesidir. Uyumlu kiiler, odak ya da enerjilerini yitir­meden çok sayda talebin üstesinden gelebilir ve toplum yaa­mnn kaçnlmaz belirsizliklerinden rahatsz olmazlar.

Baarma dürtüsü, anlaml, zengin ve dolu dolu bir hayat yolunda verilen uralarla kendisini gösterir. Uzun vadeli hedeflere yaam boyu süren bir gayret ve evkle ballk salayacak türden ilgi alanlar ve zevkli uralar yaratmaktr. Kiinin  ilgi alanlarna kar duyduu heyecan ve tutku, bu ilginin sürdürülebilmesi için gereken enerji ve motivasyonu salar. Baarma dürtüsü, kiinin, beceri, yeti ve yeteneklerini azami ölçüde gelitirebilmek için ura verdii kesintisiz ve dinamik bir süreçtir. Bu faktör, kiinin srarc bir ekilde elinden gelenin en iyisini yapma gayreti ve genel anlamda kendini gelitirmeye çalmas ile balantldr. Bunun sonucunda ise kiisel tatmin duygusu yaanr.

stenen sonucu verme yeteneklerine -kendi ka­derlerine hükmetmek için gereken eylere- sahip oldukla­rn hisseden kiilerin giriimcilii mükemmeldir. Bekle­mek yerine, frsatlar yakalar ya da yaratrlar. nisiyatif sahibi bir kii, gelecee yönelik daha iyi olaslklar yaratabilmek için, gerektiinde kokumu kat alkanlklar delip geçmekte, hatta kurallar esnetmekte duraksamaz.

yimserlik, bireyin hayata olumlu yönünden bakabilmesi ve sorunlar karsnda bile olumlu bir tutum sergilemeyi sürdürebilmesidir. yimserlik, bireyin yaantsna belirli bir ölçüde umut katar. yimserlik, depresyonun yaygn semptomlarndan olan kötümserliin kartdr. Kiinin iyimserlik düzeyiyle sorunlarla baa çkabilme yetenei arasnda güçlü bir balant vardr. yimserlik, özmotivasyon üzerinde önemli bir rol oynar; hedeflere ulamakta ve stresle baa çkmakta da çok önemli bir faktördür. yimserler de kötümserler gibi ayn hayat tecrübelerinden geçerler, aradaki fark iyimserlerin daha baarl bir ekilde bu olaylarn üstesinden gelmesi ve hatalarndan ders alarak, yenilgi sonrasnda kendilerini daha çabuk toparlamalardr. Kötümserler genellikle daha kolay pes ederler.

Duygularmz yaammz boyunca biz nereye gidersek gidelim bizimle beraber olacak, aldmz kararlar, söylediimiz sözler ve yaptmz hareketlerde hep onlarn etkileri olacaktr. Duygularmzn, deerlerimizin, güçlü ve zayf taraflarmzn farknda olmak, bu farkndalk dorultusunda duygularmz yönetme becerilerimizi gelitirmek ve bunlar kullanmak, yaammz boyunca bizler için önemli bir avantaj olacaktr. Sonuç olarak, bu nitelikleri benimseyen ve belirledii hedeflerden vazgeçmeyen bir kii için ise “baar” kaçnlmazdr.

Kendimizi zaman zaman mutsuz yada kötü hissettiimiz anlar vardr. Bu tür durumlarda, mutsuzluumuzu gidermek için “güçlü olmay” yani duygularmz bastrarak inkar etmeyi seçeriz. Baka bir deyile “düünen” beynimizi, “hisseden” beynimizin üstünde tutmaya çalrz. Bu iki beyinin duygularmzda ve hayatmzda oynad roller; duygusal zeka aratrmasnn en önemli odak noktalarndan biridir. Her beyinin deiik bir ilevi vardr ve en iyi sonucu bu iki beyin beraber, uyum içinde çaltklarnda alrz, birbirleriyle ztlarlarsa deil!...

Duygularmzla çattmzda zaman ve enerji kaybederiz. Duygularmzla savamak gerçekle savamaktr. Gerçekten kim olduumuzu bulmak yerine, bizden bekleneni, bize söyleneni bulmaya çalrz. Fakat mutlu olmamz için yapmamz gereken kendimiz olmaktr sadece. Geliir ve deiebiliriz fakat bireysel doamza aykr bir yönde gelimeyi denediimiz zaman, doayla ve milyonlarca yllk evrilme ile kavga ederiz. Bütün bu kaybolmu ve yanl yönlendirilmi enerji çok akllca deildir, çünkü zaman ve enerji deerli ve çok kstl kaynaklardr.

Belki de bu yüzden duygusal zeka bu kadar ilgi çekiyor. “Zeka”ya yeni bir anlam katt için. Genellikle duygularmz “Ben böyle bir insanm” ya da “Ben buyum” diye ifade ederiz. Oysa bütün Duygusal Zeka aratrmalar, duygularmz ele alma eklimizi deitirmitir.

Duygusal Zeka aratrmas sonuçlar; daha ihtiyaçlarmz olumadan, doann duygular milyonlarca yl boyunca gelitirdii gerçeini desteklemektedir. Çünkü hepimiz insanz ve evrensel ihtiyaçlar paylayoruz. Bu ihtiyaçlarn biri karlanmadnda baz olumsuz duygular hissederiz. Bir takm etkenler, bizi iyi hissettirmezse mutsuz oluruz ya da bizi iyi hissettirirse mutlu oluruz. Buna göre duygusal zekann basit bir tanm; nelerin iyi, nelerin kötü hissettirdiini bilmek diye söylenebilir.

Kötü hissetmekten iyi hissetmeye geçerken ne kadar çok düünmeye ihtiyacmz olduunu tasavvur edin. te bu bizi dier canllardan ayran en önemli husustur. Biz insanlar davran kalplarmz çevremizden yani büyüklerimizden öreniyoruz. Halbuki hayvanlar, içgüdüsel yada genetik hafzalarna güvenirler. Örnekse, anne örümcekler hiçbir zaman bebeklerine nasl a yaplacan öretmezler.    

Duygularmz daha hayvansal, daha içgüdüseldir ve programlanmas zordur. Çünkü duygular alt-beyin dediimiz bölgeden yönetilir ve evrimsel olarak bakldnda beynin bu ksm üst-beyin dediimiz bölgeden daha yaldr. nsanlar evrilirken beyin alt ksmdan (arka) üst ksma (ön) doru gelimitir.

Beyinlerimizin programlanmas zordur. Çünkü onlar parmak izlerimiz kadar kendilerine özgü ve biriciklerdir. Sadece bize özgüdürler. te bu yüzden hepimiz genetik olarak farklyz ve sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz birbirinden farkl .

Hepimiz bu açdan farkl olsak bile; büyüklerimizin, kültürün, toplumun dileklerine bal olarak davranlarda bulunmaya programlanmzdr. Çocukluumuzun ilk yllarnda neyi söyleyip neyi söylemememiz, neyi yapp neyi yapmamamz, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduu bize hep söylenmitir. Ayrca, nasl hissetmemiz gerektii bile öretilmitir. (u durumda suçlu, bu durumda mahcup gibi) Ama aslnda duygularmz içimizden gelir ve düüncelerimizle bireysel hayat tecrübelerimizin birer kombinasyonudurlar. Her eyden önce, duygularmz bizi farkl insanlar haline getirir. Bütün bir toplum; ayn eylere inanmaya, ayn sloganlar tekrarlamaya, ayn törenleri yapmaya, ayn giysileri giymeye zorlanabilir ama hiç kimse iki kiiyi ayn hissetmeye zorlayamaz. öyle diyebiliriz ki bizi biz yapan; arabalarmz, elbiselerimiz, mesleimiz ya da vücudumuz deildir. Bizi biz yapan duygularmzdr.

Duygusal Zeka teorisi hayatmzn her alannda karmza çkar. Çünkü nereye gidersek gidelim, duygularmz da beraberimizde götürü-rüz. Duygularmz, çocuklarmz nasl iyi yetitirebileceimizi, onlarn okulda nasl baar salayacan, kariyerimizde nasl baarl olacamz, dier kiilerle ilikilerimizi belirler. Özet olarak duygularmz; bireyler olarak ve daha da önemlisi, toplum olarak nasl “mutlu” olabileceimizi belirlerler.

Daniel Goleman “Duygusal Zeka” adl kitabyla yepyeni bir kavram ortaya att. Uzun zamandr baarl olmann derecesi IQ ile ölçülürdü. Yaplan son aratrmalara göre “duygusal zeka” (EQ) insanlarn kiisel ve mesleki anlamda baarl olmalarn IQ’ dan çok daha fazla etkilendiini gösterdi. Duygusal zeka ile insanlarn ortak duygular, iletiim becerileri, insanlk anlaylar, incelik, zerafet, kibarlk, nezaket vs. gibi yetenekleri tanmlanmaktadr.

Duygusal zeka, kendimizle ve bakalaryla olan ilikilerimizi dorudan etkiler. Yani duygusal zeka bir taraftan kendi geliimimizi ve olgunlamamz dier taraftan da yeteneklerimiz ile dier insanlarla aramzda olan ilikileri tanmlar.

Duygusal zeka için özellikle aadaki yetkinlikler belirleyicidir.

Kendini tanmak : Kiinin kendi duygularn, ihtiyaçlarn, hedeflerini tanmas, tercihlerini yapabilmesi ve sahip olduu ahsi gücünün ve kaynaklarnn farknda olmas anlamna gelir. Kendini tanmakla insanlar belirli pozisyonlarda nasl hareket edeceklerini, neye ihtiyaç duyduklarn veya kendilerinde ne gibi deiiklik yapmalar gerektiini fark ederler.

Kendini yönetmek: Kiinin sahip olduu duygu ve düüncelerini kontrol ederek yönlendirmesi. Bu beceri ile duygularmzn esiri olmaktan kurtulup onlar yönlendirebiliyoruz. Örnein: bir olay bizi çok kzdrdnda, kendi kendimizi sakinletirerek, yanl bir karar vermekten veya yanl bir davranta bulunmaktan kaçnrz.

Motivasyon: nsann kendini motive edebilmesi, daima baarma isteine ve heyecanna sahip olmas demektir. Bu yetenek özellikle zorluklarn çkmasnda veya ilerin istenilenin dnda gelimesi durumlarnda çok faydal olur. Kendini motive edebilen insan, zorluklar karsnda ylmadan kendinde devam etme gücünü bulur daha metanetli olurlar.

Empati: kiinin baka insalnlarn duygularn, ihtiyaçlarn, kayglarn anlayabilmesi, kendini onlarn yerine koyabilmesi demektir. Söz konusu olan onlar  gibi düünebilip, davranabilmek , onlar olduklar gibi kabullenebilmek ve hal ve hareketlerine sayg göstermektir.

Sosyal Yetkinlik : Sosyal Yetkinlik  insanlarn bakalaryla iliki kurabilmesi ve bu ilikilerin uzun süre geçerliliini koruyabilmesi becerilerini kapsar. nsanlar aras iyi ilikilerin yan sra bir takm oluturabilme, takm ruhunu salayabilme ve bu takm yönetme becerisini gösterme de bu yetkinlik ile olur.

letiim becerisi: Duygusal zeka için, iyi ietiim kurabilme becerisi, vazgeçilmez unsurlarndandr. Bu iki türlü açklanabilir. Birincisi insann kendisini açk ve net olarak ifade edebilme becerisi, dier taraftan da bakalarn dikkatli dinleme ve ne söylediklerini tam ve doru olarak anlayabilme becerisidir

Duygusal zekann bize getirdikleri nelerdir?
Duygusal zekas yüksek insanlar mesleki anlamda baka insanlar ile iyi iletiim kurabildiklerinden ve yönetme becerisine sahip olduklarndan genellikle çok baarl olurlar.

Günlük hayatta duygusal zeka insanlarn i arkadalar ve aile bireyleri ile iyi anlaabilmelerini salad için, kendileri ve çevresindekiler ile ilgili sorunlar çabuk çözümlenir.

Duygusal zekal insanlar dier insanlar olduu gibi kabul edip onlar dinleyip anladklar için sevilirler ve arkadalk ilikileri daha güçlü olur.

Genellikle kendileri ile bark ve kolay memnun olurlar.

u ana kadar okuduklarnzdan kendimizle ilgili bir takm fikirler sizde olumutur muhakkak. Böyle bir beceriye sahip misiniz deil misiniz. Eer psikolojik testlerden geçmeyi severseniz, kendi kendinizde deerlendirerek duygusal zeka hakknda bilgi sahibi olabilirsiniz. Böyle bir testten yola çkarak kendinizi eletirin ve seviyenizi belirlemek için örnek olarak aadaki sorular kendinize sorun.

* Kendimi ne kadar iyi tanyorum? 

* Baz hallerde nasl ve neden bu ekilde hareket ettiimi biliyor muyum?

* radem güçlü mü, yoksa duygularmn esiri mi oluyorum?

* Kin, nefret, mutluluk, beeni vb. gibi duygularla nasl ba edebilirim?

* letiim kurma becerim nasl?

* Kendimi açk ve net olarak ifade edebiliyor muyum?

* Baka insanlar iyi dinleyebiliyor muyum?

* Dier insanlar ile iyi anlaabiliyor muyum?

* Bakalarn motive edebiliyor muyum?

* Bakalaryla çalmaktan zevk alyor muyum?

* Bakalarna fikir verebilir miyim?

* Yönetebilme kabiliyetim var m?

* Bakalar tarafndan seviliyor muyum?

* Bakalar benimle beraber olmaktan keyif alyorlar m?

* Aranan birimiyim?

* Benden fikir istiyorlar m?

Tüm bu sorular örnek için düünülmütür. Duygusal zekann ardnda sakl olan kefettiinizde, kendinize soracanz sorular da bulabilirsiniz ve böylece eksik olan taraflarnz da örenerek kendinizi gelitirebilirsiniz.

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager